นางสาวอัจฉรา แก้วมุณีรัตน์
ผู้บริหารสถานศึกษา
  แหล่งเรียนรู้
เว็บไซต์น่าสนใจ  
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้จัดตั้งโรงเรียนจำนวน ๑ โรงเรียนโดยใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสุนทรเป็นสถานที่
ดำเนินการ โดยใช้ชื่อว่า " โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร "ตามมติเห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และได้สร้างโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรเลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๕ ถนนเทพสุนทร
ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑ ไร่ ๒ งาน ๖๙๕/๑๐ ตารางวา ซึ่งได้มาจากการอุทิศให้
ของ บริษัทเพิ่มพงศ์พัฒนา จำกัด วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน ประชุมหารือ แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

1.

นายมงคล   วิภาวีองอาจ

อ่านต่อ...

>> อ่านทั้งหมด

ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล